Aktivita A3

Tvorba informačného systému pre oblasť cestovného ruchu

  • začiatok fyzickej realizácie: 02.07.2012
  • popis: web – portál projektu, okrem základných informácií o projekte, obsahuje najmä informácie o turisticky významných miestach v obciach, ktorými prechádza cyklotrasa spájajúca partnerov, informácie o aktuálnom počasí v Súľove – Hradnej a informácie z oblasti cestovného ruchu (vrátane pracovných príležitostí) s možnosťou ich dopĺňania a aktualizácie z oboch strán
  • realizácia: služba bola poskytnutá dodávateľsky v zmysle platnej legislatívy oprávnenou a vybranou osobou, textové a obrazové podklady a informácie poskytli obaja partneri projektu
  • zhodnotenie spolupráce s partnerom: Cezhraničný partner participoval pri návrhu štruktúry a funkcionality web-portálu projektu a po jeho uvedení do rutinnej prevádzky poskytol potrebné údaje a dáta
  • cezhraničné dopady: možnosť získať rýchle a aktuálne informácie pre realizáciu voľno časových  aktivít prostredníctvom IKT, možnosť rozširovania spolupráce medzi ekonomickými subjektmi v rôznych odvetviach, na základe čoho možno právom očakávať zvýšenie pracovných príležitostí na oboch stranách hranice
  • koniec fyzickej realizácie: 12.10.2012