Implementácia mikroprojektu

 

Údaje o mikroprojekte
Názov: Pohodovo na bicykli zo Súľovských skál na Horní Vsacko
Doba fyzickej realizácie: 01.05.2012 – 15.10.2012
Popis fyzickej realizácie: Rekapitulácia implementácie mikroprojektu

Identifikácia partnerov
Prijímateľ finančného príspevku: Obec Súľov – Hradná (Slovenská republika)
Cezhraničný partner: Obec Velké Karlovice (Česká republika)

Údaje o zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy: 2012/0079
Dátum podpisu zmluvy: 23.03.2012
Zmluva zverejnená: http://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/sulov_hradna/18512

Financovanie mikroprojektu
Celkové výdavky mikroprojektu v EUR: 15 923,97 €
Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu v EUR: 15 913,05 €
Príjmy mikroprojektu v EUR: 0,00 €
Výška podpory z ERDF v EUR: 13 526,09 €
Výška podpory zo štátneho rozpočtu SR v EUR: 1 591,30 €

Aktivity mikroprojektu
A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – časť Prístrešok pre cykloturistov Hradná Viac ….
A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – časť vyhotovenie a doplnenie cykloturistického značenia Viac ….
A2 Príprava a vyhotovenie trhacej mapy cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka Viac ….
A3 Tvorba informačného systému pre oblasť cestovného ruchu Viac ….
A4 Seminár „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy” Viac ….

Popis cezhraničných dopadov
Vychádzajúc z počtu cykloturistov, ktorí mali možnosť prejsť revitalizovanú cyklotrasu a ich reakcií, táto sa nepochybne stala jedným zo základných predpokladov pre nárast počtu turistov a cykloturistov z partnerských obcí,ktorí ju mali možnosť využiť. Zároveň je ďalšou alternatívou pre zmysluplné trávenie voľného času a aktívny odpočinok aj pre obyvateľov ostatných prihraničných obcí, ktorých územím cyklotrasa prechádza.Nárast počtu ľudí pohybujúcich sa po cyklotrase je jedným zo základných predpokladov pre zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti cestovného ruchu s pozitívnym dopadom na pracovný trh(vznik nových pracovných miest a pod.). Subjekty pôsobiace v tejto oblasti na oboch stranách hranice získali možnosť prostredníctvom webu projektu získať včas relevantné informácie o dianí v regióne.Vydanie cykloturistických trhacích máp v národných jazykoch a ich vzájomná výmena, okrem obsahovej hodnoty nepochybne prispeje aj k zníženiu jazykových bariérnajmä medzi predstaviteľmi mladej generácie – veľmi aktívnej v oblasti trávenia voľného času formou cykloturistiky.Pre miestne iniciatívy z oblasti školstva, rozvoja kultúry, spoločenských a voľno časových aktivít sa otvorili príležitosti na aktívne trávenie voľného času (spoločné školské výlety, školy v prírode, sústredenia športových klubov a turistických oddielov a pod.). Priamym výsledkom je utvorenie nového partnerstvamedzi materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti oboch partnerov a črtajúca sa spolupráca medzi folklórnymi skupinami z oboch strán hranice, ktorých zástupcovia sa stretli počas realizácie aktivity A4 „Seminár „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 …“.

Monitorovacie indikátory a výsledky mikroprojektu tu…

Udržateľnosť mikroprojektu tu…