Aktivita A1

Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka – časť Prístrešok pre cykloturistov Hradná

 

  • začiatok fyzickej realizácie: 14.05.2012
  • popis: v rámci realizácie aktivity boli uskutočnené potrebné stavebné práce na stavbe „Prístrešok pre cykloturistov v Hradnej“, vybavený potrebným mobiliárnym zariadením pre cykloturistov (stôl, lavičky, koše na odpadky, stojany na bicykle) a informačná tabuľa s informáciami o cyklotrase a jej napojení na existujúce cyklotrasy
  • realizácia: stavebné práce boli uskutočnené dodávateľsky v zmysle platnej legislatívy oprávnenou a vybranou osobou
  • zhodnotenie spolupráce s partnerom: Cezhraničný partner uvedenú aktivitu vhodne doplnil vybudovaním a pokračovaním cyklotrasy hlbšie do svojho katastrálneho územia s napojením na existujúci systém cyklotrás na jeho území a propagáciou cyklotrasy na svojom území
  • cezhraničné dopady: vytvorenie priameho spojenia dvoch významných lokalít vhodných na realizáciu cykloturistických aktivít, rozvoj vzťahov medzi formálnymi i neformálnymi subjektmi a celkový rozvoj dotknutých lokalít
  • koniec fyzickej realizácie: 29.06.2012

Výstavba Prístrešku pre cykloturistov Hradná sa realizovala na pozemku zapísanom na LV č. 1 v KÚ Súľov – Hradná ako parcela KN-E č. 819/1 (pred budovou Hasičskej zbrojnice v Hradnej – fotografia zachytáva stav miesta výstavby v čase pred jej realizáciou.

Realizácia výstavby


 

 

Prístrešok pre cykloturistov Hradná – po dokončení