Aktivita A2

Príprava a vyhotovenie trhacej mapy cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka

 

  • začiatok fyzickej realizácie: 02.07.2012
  • popis: výsledkom realizácie aktivity je vydanie trhacej farebnej mapy pre potreby cykloturistov s vyznačením novovytvorenej cyklotrasy na dotknutom území, doplnenou popisom jej jednotlivých prvkov (stanovísk, križovatiek, turistických pozoruhodností a pod.) a napojení na existujúce cyklotrasy v riešenom území i mimo neho, Cezhraničnému partnerovi bolo poskytnutých 400 ks pre jeho potreby
  • realizácia: služba bola poskytnutá dodávateľsky v zmysle platnej legislatívy oprávnenou a vybranou osobou
  • zhodnotenie spolupráce s partnerom: okrem spoločnej prípravy návrhu a obsahu cyklomáp si partneri navzájom poskytli a vymenili cyklomapy v jazyku druhého partnera
  • cezhraničné dopady: zníženie jazykových bariér prostredníctvom vzájomnej výmeny máp v národnom jazyku druhého z partnerov a ich poskytnutím cykloturistom
  • koniec fyzickej realizácie: 31.08.2012
  • fotodokumentácia:

Cyklomapy bezprostredne po dodaní

Výsledkom realizácie aktivity 1000 ks sada trhacej farebnej mapy pre potreby cykloturistov s potrebnými informáciami (vyznačenie novovytvorenej cyklotrasy, jej napojení na existujúce cyklotrasy v jej blízkosti a popisom jej jednotlivých prvkov – stanovísk, križovatiek, turistických pozoruhodností a pod.) formátu A3. Rovnakú aktivitu realzoval aj cezhraničný partner – mapa v českom jazyku.

Obaja partneri si navzájom poskytli a vzájomne vymenili mapy v národných jazykoch počas prezentácie výsledkov mikroprojektu.

Vzájomná výmena máp medzi partnermi

Náhľad mapy (česká mutácia)


Sprístupnenie cykloturistickej trhacej mapy cykloturistom je zabezpečené:


  • v pracovných dňoch (v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod) – v informačnej miestnosti Obecného úradu Súľov – Hradná, Súľov – Hradná 65 (v centre obce). Mapy sú cykloturistom poskytované bezodplatne na požiadanie zamestnancami obecného úradu.

Mapy v Infomiestnosti v Súľove

Slovenská i česká mutácia máp v Infomiestnosti v Súľove

  • v pracovných dňoch a v dňoch voľna (v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod) – v prevádzke turistického zariadenia SportBaru Súľov (v centre obce), ktorému Nadácia Ekopolis udelila certifikát „Vitajte cyklisti!“ č. 090 (Viac na www.vitajtecyklisti.sk) za splnenie pre zariadenie cestovného ruchu, poskytujúce služby pre cyklistov a cykloturistov. Mapy sú cykloturistom poskytované bezodplatne na požiadanie zamestnancami zariadenia.