Monitorovacie indikátory a výsledky mikroprojektu

Indikátor výstupu Jednotka Plán Skutočnosť Popis naplnenia indikátoru
seminár podporujúci spoluprácu počet 1 1 dvojdňový seminár s názvom „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy” sa uskutočnil 11. a 12.10.2012 v sídle Príjemcu za účasti 30 zástupcov Príjemcu a 30 zástupcov Cezhraničného partnera
produkt na podporu cestovného ruchu počet 2 2 trhacia farebná mapa pre potreby cykloturistov s vyznačením novovytvorenej cyklotrasy na dotknutom území, doplnenou popisom jej jednotlivých prvkov

web-portál projektu – aktuálne informácie z oblasti turistiky a cykloturistiky
účastník semináru počet 60 60 30 zástupcov Príjemcu a 30 zástupcov Cezhraničného partnera sa v dňoch 11. a 12.10.2012 zúčastnilo seminára „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy”
Indikátor výsledku Jednotka Plán Skutočnosť Popis naplnenia výsledku
subjekt zapojený do cezhraničnej spolupráce počet 2 2 samospráva (obce Súľov – Hradná a Velké Karlovice)

záujmové združenia so zameraním na cykloturistiku
novovytvorené partnerstvo počet 1 1 medzi materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti každého z partnerov
dĺžka označených cyklotrás s vybudovanou doplnkovou infraštruktúrou cestovného ruchu m 35 500 35 500 v rámci realizácie aktivity A1 bola vybudovaná nová cyklotrasa „Pohodovo na bicykli zo Súľovských skál na Horní Vsacko“:
začínajúca v Hradnej (0,00 km)

na slovenskej strane končiaca v lokalite Makov – Kasárne (35,50 km)

pokračujúca do centra obce Velké Karlovice

vrátane potrebnej infraštruktúry (značenie, prístrešky, odpočívadlá a informačné tabule)