Rekapitulácia implementácie mikroprojektu

(Stručný popis činností, ktoré boli zrealizované od dátumu začatia fyzickej realizácie mikroprojektu v časovom rozlíšení v súlade s harmonogramom uvedeným v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku)
Dátum Realizovaná činnosť
01.05.2012 Začiatok fyzickej realizácie aktivít mikroprojektu
02.05.2012 Začiatok realizácie procesov verejného obstarávania zákaziek potrebných na realizáciu aktivít mikroprojektu.
11.05.2012 Ukončenie realizácie procesov verejného obstarávania zákaziek potrebných na realizáciu aktivít mikroprojektu – podpis relevantných zmluvných vzťahov.
14.05.2012 Začiatok fyzickej realizácie aktivity A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – časť Prístrešok pre cykloturistov Hradná a časť vyhotovenie a doplnenie cykloturistického značenia
29.05.2012 Kontrola fyzickej realizácie aktivity A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – časť vyhotovenie a doplnenie cykloturistického značenia
30.05.2012 Kontrola fyzickej realizácie aktivity A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – časť Prístrešok pre cykloturistov Hradná
28.06.2012 Koniec fyzickej realizácie aktivity A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – časť vyhotovenie a doplnenie cykloturistického značenia – pripomienky v rámci preberacieho konania
29.06.2012 Koniec fyzickej realizácie aktivity A1 Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – časť Prístrešok pre cykloturistov Hradná – pripomienky v rámci preberacieho konania
02.07.2012 Začiatok fyzickej realizácie aktivity A2 Príprava a vyhotovenie trhacej mapy cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy)Začiatok fyzickej realizácie aktivity A3 Tvorba informačného systému pre oblasť cestovného ruchu
30.07.2012 Kontrola fyzickej realizácie aktivity A2 Príprava a vyhotovenie trhacej mapy cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy) – pripomienkovanie obsahu máp
31.07.2012 Kontrola fyzickej realizácie aktivity A3 Tvorba informačného systému pre oblasť cestovného ruchu – grafický návrh a funkcionalita webu
31.08.2012 Ukončenie fyzickej realizácie aktivity A2 Príprava a vyhotovenie trhacej mapy cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka (CHKO Beskydy)
04.09.2012 Kontrola fyzickej realizácie aktivity A3 Tvorba informačného systému pre oblasť cestovného ruchu – textová a obrazová náplň
19.09.2012 Účasť na spoločnej cykloturistickej vychádzke so zástupcami Cezhraničného partnera – kontrola cyklotrasy a jej vybavenia, obsahu trhacích máp a príprava aktivity realizácie A4 Seminár „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy”
11.10.2012 Začiatok fyzickej realizácie aktivity A4 Seminár „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy”
12.10.2012 Ukončenie fyzickej realizácie aktivity A3 Tvorba informačného systému pre oblasť cestovného ruchuUkončenie fyzickej realizácie aktivity A4 Seminár „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy”
15.10.2012 Koniec fyzickej realizácie aktivít mikroprojektu