Udržateľnosť mikroprojektu

Vecné zabezpečenie pokračovania mikroprojektu a jeho výsledkov
Obec Súľov – Hradná aj obec Velké Karlovice sú stabilné subjekty verejnej správy, ktoré v oboch štátoch vznikli zo zákona a zameriavajú sa na výkon obecnej samosprávy, originálnych a prenesených kompetencií. Postavenie oboch obcí ako vykonávateľov kompetencií štátu je dostatočnou garanciou v oblasti zabezpečenia prevádzky a výsledkov mikroprojektu ako aj udržania fungujúceho partnerstva a jeho ďalšieho rozvoja aj v iných oblastiach. Obaja partneri majú dostatok skúsenosti s implementáciou projektov z európskych fondov i z rôznych programov a dotácií a disponujú dostatočnými administratívnymi kapacitami pre realizáciu ďalších projektov.

Obec Súľov – Hradná problémom, na ktorých riešenie je mikroprojekt zameraný, dlhodobo venuje náležitú pozornosť. Má spracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a problematika rozvoja turizmu, ochrany životného prostredia a objavovania a zachovávania kultúrneho a historického dedičstva sú jeho integrálnymi súčasťami, vrátane návrhov krokov, ktoré obec postupne realizuje. Zámery obce v týchto oblastiach sú v súlade so zámermi PHSR Žilinského samosprávneho kraja a pri ich uskutočňovaní môže rátať s pomocou početných záujmových združení so zameraním na cykloturistiku.
Finančné zabezpečenie pokračovania mikroprojektu a jeho výsledkov
Garanciou zabezpečenia pokračovania mikroprojektu a jeho výsledkov v dlhšom časovom horizonte je efektívne hospodárenie obce (od roku 2002 doteraz každoročne hospodárila s prebytkom) a dá sa očakávať, že dôjde k ich úplnému využitiu a ďalšiemu rozvoju.

Obec Súľov – Hradná je vzhľadom na svoju polohu, dostupnosť, históriu, turistické, športové a relaxačné možnosti veľkým lákadlom pre návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. Pre rozvoj v oblasti turizmu má obec, odborníkmi na uvedenú problematiku, spracovanú Štúdiu aktívneho využitia turistického potenciálu Súľova so zameraním na pešiu turistiku a cykloturistiku a tvorbu produktov (2005). Príjem obce z cestovného ruchu všeobecne je tiež jedným z predpokladov na úspešné pokračovanie projektu a jeho rozvoja v budúcnosti.

Problematike rozvoja cykloturizmu venuje značnú pozornosť Žilinský samosprávny kraj, ktorý pravidelne poskytuje potrebnú finančnú a materiálnu pomoc na udržiavanie existujúcej a postupné budovanie novej infraštruktúry formou vlastných prostriedkov i formou možností získania potrebných prostriedkov vyhlasovaním adekvátnych výziev.