Aktivita A4

Seminár „Európskymi cestičkami v sieti NATURY 2000 za krásami CHKO Strážovské vrchy a CHKO Beskydy”

 

 • začiatok fyzickej realizácie: 11.10.2012
 • popis: dvojdňový seminár za účasti (30 osôb z SK + 30 osôb z CZ) zameraný na prezentáciu výsledkov projektu a potenciálu oboch CHKO z pohľadu cykloturistiky a jej ďalšieho rozvoja (I. deň) a výmenu skúseností a hľadania príležitostí pre rozvoj iniciatív v oblasti cestovného  ruchu, kultúry a spoločenského života v oboch lokalitách (II. deň)
 • realizácia: po odbornej stránke – program semináru, lektorov a pod. zabezpečil realizačný tím projektu v spolupráci s realizačným tímom Cezhraničného partnera; materiálne zabezpečenie (doprava, strava a ubytovanie) poskytla dodávateľsky v zmysle platnej legislatívy oprávnená a vybraná osoba
 • zhodnotenie spolupráce s partnerom: Cezhraničný partner sa na realizácii podieľal priamou účasťou 30 fyzických osôb a zabezpečením lektorov, ktorí svojimi vystúpeniami vhodne doplnili program seminára
 • cezhraničné dopady: výmena skúseností z oblasti rozvoja cykloturistiky a posúdenie ich spoločného potenciálu a organizácie spoločných podujatí, vznik nového partnerstva (materské školy z oboch strán hranice), položenie základov vzniku ďalšieho partnerstva (folklórne amatérske súbory)
 • koniec fyzickej realizácie: 12.10.2012

Program Seminára 11.10.2012 (1. deň)

Začiatok Činnosť (stručný popis)
09.00
 • Príprava rokovacích priestorov
13.00
 • Privítanie účastníkov
 • Spoločný obed
14.00
 • Prezentácia „Základné informácie o projekte a obci Súľov – Hradná“ (základné informácie o projekte, okrese Bytča, jeho obciach a meste, obci Súľov – Hradná, jej obyvateľoch a ich živote, prírode, zvykoch a tradíciách)
14.30
 • Vystúpenie detského folklórneho súboru Súľovčatá (vystúpenie detí miestnej materskej školy a žiakov miestnej základnej školy s ukážkami miestnych zvykov)
15.00
 • Prezentácia „NPR Súľovské skaly“ (predstavenie chráneného územia a možnostiach rozvoja turistiky a skalolezectva v týchto podmienkach)
15.30
 • Ukážky miestnych remeselníkov a ľudových umelcov (výstava obrazov z nití a krojovaných bábik)
16.30
 • Prezentácia „Cyklotrasy v Súľovských vrchoch“ (informácie o možnostiach rozvoja cykloturistiky a cyklotrás v podmienkach chráneného prírodného územia)
17.30
 • Vystúpenie folklórneho súboru Súľovanka (pozostávajúce z ľudových piesní a zvykov typických pre Súľovskú kotlinu)
18.00
 • Spoločná večera
18.30
 • Prezentácia „AUTHOR bikemaratón“ (prezentácia a poskytnutie skúseností s organizáciou medzinárodných cykloturistických pretekov  v podmienkach chráneného prírodného územia)
 • Voľná diskusia

Fotodokumentácia tu…


Program Seminára 12.10.2012 (2. deň)

Od Činnosť (miesto konania)
08.00
 • Spoločné raňajky
08.30
 • Workshop 1 „Cykloturistika v podmienkach CHKO Strážovské vrchy“ (praktické zamestnanie pre skupinu cyklistov v teréne (NPR Súľovské skaly) s praktickými ukážkami výberu vhodných ciest a chodníkov pre budúcu cyklotrasu, jazda na bicykli po existujúcej cyklotrase Author bikemaratónu Súľovské skaly – 25 km (najkratšia trasa) s odborným výkladom zameranom na problematiku cyklotrás v podmienkach chráneného územia)
 • Workshop 2 „Turistika v podmienkach CHKO Strážovské vrchy a NPR Súľovské skaly (praktické zamestnanie pre turistickú skupinu v teréne (NPR Súľovské skaly) s praktickými ukážkami výberu vhodných ciest a chodníkov pre budúc turistický chodník a lokalít pre skalolezeckú trasu, pešia túra po existujúcej turistickej ceste (Náučný chodník) s odborným výkladom zameranom na problematiku turizmu a skalolezectva v podmienkach chráneného územia)
12.00
 • Spoločný obed
11.00
 • Prezentácia „Cykloturistika a bikepark ve Velkých Karlovicích“
12.30
 • Voľná diskusia, výmena skúseností medzi partnermi (možnosti rozvoja ďalšej spolupráce medzi rôznymi subjektami (školy, kultúrne ustanovizne, súbory a pod.))
 • Prezentácia výsledkov mikroprojektu (vyhodnotenie naplnenia cieľov, zhrnutie výsledkov  projektu, problematika udržateľnosti projektu, odovzdanie máp českému partnerovi)
 • Ukončenie Seminára

Fotodokumentácia tu…